همه چیز درباره انتخاب سنگ

در بررسی سنگ، همیشه باید پیش از انتخاب سنگ، پرسشهای بسیاری را مطرح کرد.
حتماً باید بدانیم که آیا سنگ در محیطی مصرف میشود که در معرض چرخه ی ذوب و انجماد

chakra-stones-1

همه چیز درباره انتخاب سنگ

در بررسی سنگ، همیشه باید پیش از انتخاب سنگ، پرسشهای بسیاری را مطرح کرد.
حتماً باید بدانیم که آیا سنگ در محیطی مصرف میشود که در معرض چرخه ی ذوب و انجماد

قرار دارد، در محیط مرطوب مانند حمام به کار می رود، در نواحی پر رفت و آمد مانند کف

مراکز خرید نصب میشود، یا به صورت نمای خارجی کاربرد دارد. همچنین باید بدا نیم که سنگ

را به چه ابعادی، و با چه میزانی و چه وقت نیاز داریم. مسالهای که بیشتر خریداران در هنگام

انتخاب سنگ با آن رو به رو هستند این است که آنها فقط نمونه ی بسیار کوچکی از سنگ را، یا

فقط آنچه را فروشنده به آنها نشان می دهد می بینند. فروشندگان معمولاً نام سنگها را تغییر می

دهند تا ذهن خریدار را مغشوش کنند، و تولید کنندهی سنگ را منحصر به فرد قلمداد کنند.

معمولاً خریداران نیز اطلاعات کافی درباره ی سنگ دریافت نمی کنند تا بتوانند درست قضاوت

کنند؛ آنها سنگ را صرفاً بر اساس رنگ انتخاب میکنند و بعد در می یابند که رنگ سنگ بیش

از انتظار متغیر است، یا سنگ برای کاربرد مورد نظر مناسب نیست، یا فرصت برای تهیه

سنگ به مقدار مورد نظر کافی نیست. بنابراین عاقلانه است اگر پیش از تصمیم گیری نهایی

پرسش های زیر را مطرح کرد:
چه رنگ و بافتی را میخواهید؟

پس از تحقیق کافی، ممکن است دریابید که سنگهای بسیاری خواسته ی شما را تامین میکنند.
وقتی چند سنگ را انتخاب کردی د که نیاز شما را برآورده میکنند، آن گاه میتوانید گام بعدی را
بردارید و تعیین کنید که کدام سنگ با کیفیتها و استانداردهای مورد نظر شما مطابقت دارد.

نام واقعی سنگ چیست؟

سنگ از کدا م معد ن استخراج میشود، و آیا میتوان آن را از چند معدن تهیه کرد ؟
اگر با یک نام ساختگی به مناقصه بروید، ممکن است با مشکلات بسیار رو به رو شوید؛
فروشندگان سنگهای دی گری را به جای سنگ مورد نظر شما پیشنهاد می کنند. به علاوه اگر
ناچار شوید مدتی بعد سنگ بیشتری خریدا ری کنید، شاید نتوانید سنگ مورد نیاز را به دست
آورید. سنگ مورد نظر از چه نوع معدنی استخراج میشود؟ آیا میتوان بلوكهایی با ابعاد بزرگ
تهیه کرد؟ اگر می توان، بزرگترین اندازه کدام است؟ هر ماه چه مقدار سنگ میتوان تهیه کرد؟
در بعضی موارد شاید بخواهید لایه هایی را مشخص کنید که سنگ مورد نظر شما انحصاراً از
آن لایه استخراج شود، در این صورت میتوانید عملی بودن این خواسته را بپرسید. همچنین اگر
کار به اندازه ی کافی بزرگ باشد، می توانید درباره ی امکان استخراج بلوك های مجاور در
یک دیواره از معدن سوال کنید. در ورقهایی که به طور تصادفی بریده شده اند، میتوانید
درخواست کنید که سطح ورقها یک در میان ساب زده و شماره گذاری شود تا بتوان آنها را به
صورت قرینه چید.

چه گستره ی رنگی در سنگ انتظار میرود؟
آیا رگه هایی وجود دارد و اگر وجود دارد انداره و رنگ این رگه ها در چه محدود های قرار
میگیرد؟ از سنگ به تعداد کافی نمونه تهیه کنید تا گستره ی رنگ آن را ببینید و بفهمید که در
صورت انتخاب گستره ی رنگ قابل قبول با چه مشکلاتی رو به رو خواهید شد. شاید ناگزیر
شوید پول بیشتری بپردازید تا دقیقا آنچه را میخواهید به دست آورید، اما دست کم در این صورت
از آنچه به شما تحویل دا ده می شود شگفت زده نخواهید شد. اگر کار به اندازه ی کافی بزرگ
هست، از پیمانکار، معمار، مالک و غیره بخواهید که از معدن و کارخانه بازدید کنند و سنگهای

دیگری را ببینند که برای پروژه های مشابهی تامین شده ا ند. مراقب باشید: آنچه در نظر شما
(گستره ) است، ممکن است در نظر دست اندرکاران تولید سنگ اصلا مفهومی ندا شته باشد.
پس از انتخاب سنگ، چندین مجموعه از نمونه های کنترل تهیه کنید و آنها را نزد همه ی
طرفهای درگیر در کار بگذارید تا بتوانند کنترل خود را اعمال کنند.

درباره ی یکپارچگی سنگ اطلاعاتی کسب کنید.

آیا سنگ مورد نظر حفرههایی دارد که به بطانه کاری نیاز داشته باشند؟ یا تركها و درزهایی
دا رد که باید آنها را چسب زد؟ یا عیبهای دی گری دا رد که برای رفع آنها باید کار یا مراقبت
اضافی، مثلا تقویت سنگ، انجام داد؟ این عیبها ممکن است هزینهی کار را افزایش د هند و به
هنگام درزبندی یا د وغاب ریزی مشکلاتی ایجاد کنند و مدتها بعد خرابی هایی از قبیل ترك
خوردن، حفره دار شدن یا پوسته شدن را به بار آورند. بعضی از سنگها، از قبیل (نگرومارکینا )
پوسته میشوند؛ بعضی دیگر از قبیل مرمرهای سبز که آنها را سرپانتین مین امند، به هنگام خیس
شدن تاب بر میدارند. بعضی از سنگها شوره میزنند.

درباره ی استانداردهای رعایت شده در تولید سنگ کسب اطلاع کنید و خواهان انجام آزمون
ASTM روی سنگ شوید تا اطمینان یابید که سنگ مورد نظر خواستههای پیشنهادی شما را
تامین میکند. یقین حاصل کنید که پرداخت مورد نظر شما به آسانی حاصل خواهد شد و با همه ی
آیین نامه ها و استانداردهای مربوط به مقاومت لغزشی انطباق خواهد داشت. اطمینان حاصل
کنید که مشخصه های جذبی آن با نیازهای شما انطباق دارد. مطمئن شوید که سنگ در آفتاب
رنگ نمیبازد یا تغییر رنگ نمیدهد و ضمناً فاقد فلزات یا کانیهایی است که زنگ بزنند و آن را
بدن ما کنند. هر نوع سنگ را باید با توجه به کاربرد مورد نظر، تحت آزمونهای مختلف قرار
دارد. این آزمونها را به عهده ی آزمایشگاههای صاحب صلاحیت بگذارید تا از انطباق مشخصات
سنگ با استانداردهای مورد نظر خود یقین حاصل کنید. در بعضی از موارد، سنگ را چندین
بار در جریان تولید بیازمایید تا از حفظ این استانداردها مطمئن شوید؛ زیرا ممکن است خواص
سنگ، خواه در نواحی مختلف یک معدن و خواه در معادن مختلف تغییر کند.

استانداردهایی برای پرداخت مورد نظر تعیین کنید

و هر چیز را مشخص کنید. همه ی سنگهای صیقل خورده به یک اندازه آینه ای نمی شوند. نیز
در همه ی سنگ های سنگ زده، آثار برش و سنگزنی حذف نمیشود. هر سنگی را بیازمایید تا
ببینید که آیا مناسب است و خواسته های شما را تامین میکند یا نه؛ و نوع پرداخت و سنباده مورد
استفاده در این پردا خت را معین کنید. حتی امروزه، پرداختهای شعلهای به روش های مختلف
انجام میشوند، و ممکن است یکی از آنها بهتر از بقیه خواسته ی شما را تامین کند. د رباره ی
طرز نگه داری و تعمیر سنگ نیز اطلاعاتی کسب کنید. آیا سنگ را باید درزبند ی کرد؟ اگر
چنین است دربارهی درزبند های مناسب تحقیق کنید، چند نمونه را انتخاب کنید و به آزمایشگاه
بفرستید تا از میان آنها بهترین درزبند برگزیده شود. توجه کنید که کاربرد این درزبندها چه
تاثیری در رنگ یا ظاهر سنگ میگذارد. اغلب درزبندها را میتوان روی سطوح متخلخل (مانند
سطوح تیشه ای) به کار برد؛ بنابراین سعی کنید در آغاز کار این نکته را معین کنید.

درباره ی فروشند گان سنگ تحقیق کنید، و پیش از خرید سنگ صلاحیت آنها را بررسی کنید.

( این نکته در مورد پیمانکاران نیز صادق است). پرسشنامه هایی به فروشندگان بدهید و پیشینه ی
کار آنها را بپرسید. آیا آنها کار مشابهی را با کمیتی مشابه تامین کردها ند؟ از آنها بپرسید که در
صورت بروز مشکلات احتمالی، چگونه به حل آنها اقدام خواهند کرد

به منظور تحقیق درباره ی سنگ مصرف شده یا فروشنده ی سنگ، پیشینه ی پروژههایی را که
میتوانید از آنها بازد ید کنید به دست آورید. عکسهایی از این کارها بخواهید؛ در این عکسها باید
حجم کار نشان داده شود.

درباره ی روش های نصب و ضخامت سنگ برای کاربرد مورد نظر اطلاعات جمع کنید. مثلاً
بعضی از سنگ ها را باید با اپوکسی یا سیمان سفید نصب کرد. بعضی دیگر با دوغاب اپوکسی
لک میشوند. بخشی از هزینه ی انتخاب سنگ باید به نصب درست و مقرون به صرفه ی آن
اختصاص یابد. بودجه ی کل بر اساس هزینه ی سنگ تحویل شده و نصب شد ه تعیین می شود.
گاهی ممکن است هزینه ی نصب سنگ، از قیمت خود سنگ بیشتر شود. با کسب اطلاعات
درباره ی استخراج کننده، فروشنده، و خود سنگ، میتوانید از مشکلاتی که در مسیر کار پیش
میآید اجتناب کنید. با رعایت این نکات، هنگامی که محموله ی سنگ سفارش داده شد ه را دریافت
می کنید، برخلاف بسیاری از سفارش دهندگان شگفت زده نمیشوید. سرانجام درخواست کنید که
همه چیز به طور کتبی تایید شود. نحوهی پرداخت قیمت سنگ را معین کنید. از فروشند گان
بپرسید که چه مبلغی را حاضر است به عنوان »حسن انجام کار « پس از تایید کیفیت سنگ د ر
کارگاه ساختمانی یا د ر انبار، دریافت کند. این مبلغ معمولاً نشان د هنده ی آن است که با
فروشندهای معتبر سر و کار دارید یا طرف شما به اصطلاح (دست به دهان ) است. هنگامی که
همه ی این متغیرها را درباره ی سنگ، پیمانکار، هزینه ها و سایر جزئیات بررسی کردید، بر
سر مشخصات فنی مورد نظر خود پافشاری کنید تا فروشندگان سنگ دیگری را به جای سنگی
که بررسی و انتخاب کرده اید پیشنهاد نکنند. پیشنهاد کردن سنگهای مشابه کاری بسیار متداول
است. د ر بعضی موارد، معمار کار را در کنترل ندارد. فروشنده نام منابع را از مشتری دریافت
میکند اما این عبارت را نیز می افزاید: (یا مشابه یا جانشین مجاز ). در این صورت، برای
کیفیت، قیمت و تامین سنگ مورد نظر چه تضمینی وجود دارد. روند انتخاب سنگ ایجاب میکند
که همهی طرفها (پیمانکار، مالک، معمار یا طراح، و فروشنده) با هم کار کنند، به نحوی که
نظر همگی تامین شود و البته این کار به طول می انجامد.
درهر پروژهای برای اجرای درست و روان کار همکاری و حسن رابطه اهمیت دا رد.

 

/ اخبار, اخبار داخلی

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.